Taxeren

Uitvoering

Een goede voorbereiding door mij is onderdeel van de taxatie of schouwing! Bij uw aanmelding verzoeken wij het kenteken, indien bekent, en enkele basisgegevens van het voertuig zodat de taxatie of schouwing professioneel wordt voorbereid. Van u wordt verwacht alle relevante documenten, inclusief het eigendomsbewijs en reservesleutels, beschikbaar te hebben tijdens de taxatie of schouwing.

Foto’s en ander beeldmateriaal van uitgevoerde restauraties en revisie van aandrijfcomponenten, recent of in het verleden, zijn zeer welkom en worden door mij ingezien en geverifieerd. Zo ook documenten van en over de herkomst van het voertuig, inclusief zijn of haar eigenaren; dit alles speelt een belangrijke rol in de totstandkoming van de waardebepaling. Kennis over en inzicht in de provenance heeft immers waarde!

Dit alles moet bijdragen tot een objectieve en onderbouwde waardetaxatie of schouwing (inspectie).
Het voertuig wordt door mij grondig bekeken aan de hand van een scala aan onderwerpen, waarbij ook de lakdikte óók wordt opgemeten op verschillende plaatsen van het voertuig. Bij Campers wordt tevens een vochtmeting uitgevoerd.
Indien mogelijk wordt het voertuig, door u, gestart en mee proefgereden. Behalve wanneer uitdrukkelijk verzocht als eigenaar of als prospectkoper, wordt door mij met de auto gereden.

U ontvangt altijd per email een pdf-rapport van uw taxatie of schouwing, digitaal in PDF-format. Op verzoek, en tegen meerprijs, ontvangt u geprint en één of meerdere ingebonden exemplaar(en).

Rapportages

Streven is om binnen uiterlijk één werkweek het taxatierapport aan te leveren. Het rapport wordt in PDF-formaat verzonden, in print gebonden is tegen geringe meerprijs mogelijk. indien gewenst wordt het taxatierapport telefonisch toegelicht.

Taxatierapport

Er wordt gebruik gemaakt van een door de FEHAC erkend rapport, waarbij de FIVA-kwaliteitsclassificatie wordt gehanteerd. Voor het vaststellen van de taxatiewaarde wordt gebruik gemaakt van een uitgebreid scale bronnen. Aan het onderbouwen van een taxatiewaarde wordt veel waarde gehecht!

Schouwingsrapport

Een schouwing is iets anders dan een taxatie. Bij een schouwing gaat het vooral om het voertuig te beoordelen aan de hand van inspectiepunten. Variërend van de lakdikte, eigendomscheck, tot een controle van de chassis-, motor- en, indien mogelijk, het versnellingsbaknummer. Belangrijkste doel is om de prospectkoper een accuraat beeld te geven van het voertuig. Maar ook als ondersteuning van de verkopende partij, immers het rapport is opgesteld door een onafhankelijke partij.

Stichting Register Experts Taxateurs Motorvoertuigen
(Stichting RETM)

Als een van de mede-oprichters in 2014 van Stichting RETM waren de belangrijkste doelstellingen, waardebehoud en kwaliteitsborging, zie ook www.retm.nl.

Met een streng, maar rechtvaardig, inschrijvingsbeleid zijn wij uitgegroeid tot een register met bijna 45 ingeschrevenen in 2021.

Als onderdeel van de kwaliteitsbewaking worden regelmatig (verplichte!) bijeenkomsten georganiseerd, studietrips en hanteren wij sinds kort een strak kwaliteitsbeleid.

De kwaliteit en uniformiteit die wordt nagestreefd vindt u ook terug in onze door de FEHAC erkende rapportages van waardentaxaties en schouwingen (inspecties).

Alle ingeschrevenen van Stichting RETM gebruiken hiervoor ons digitale taxatieplatform voor het verwerken van professionele taxatierapporten welke dan ook centraal, en veilig, worden opgeslagen.

Met onze tenten verschijnen wij regelmatig op club- en oldtimer evenementen, binnen- en buiten, en taxeren wij allerhande voertuigen. Soms gebeurt dit op afspraak en in andere gevallen spontaan.

Verschillende waarderingen

Geschillen over “de waarde” komt regelmatig voor, onnodig naar mijn mening omdat waarde definities voorhanden zijn en het bij iedere waardebepaling al duidelijk moet zijn waarvoor de taxatie wordt gebruikt.

Waardedefinities staan niet in de wet omschreven, maar worden ontleend aan de heersende maatschappelijke opvattingen, jurisprudentie, literatuur en enige parlementaire geschiedenis.

U als opdrachtgevers moet erop kunnen vertrouwen dat mijn deskundige toepassing van de gangbare waardedefinities wordt gehanteerd. De meest voorkomende zijn:

Vervangingswaarde

Het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van een naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom gelijkwaardig motorvoertuig.

De Vervangingswaarde is de getaxeerde waarde als bedoeld in Art.7:960 BW; taxatie ten behoeve van verzekering uitgevoerd door een deskundige, waarbij de verzekeraar na acceptatie, behoudens vermeend en bewezen fraude en bedrog, achteraf niet in bezwaar kan gaan.

Waarde in het economisch verkeer

De Waarde in het Economisch Verkeer (WEV) is het bedrag dat voor het motorvoertuig bij aanbieding ten verkoop, op de voor de zaak meest geschikte wijze en na de beste voorbereiding, door de meestbiedende gegadigde, zou zijn besteed.

In de Nederlandse wetgeving en in de parlementaire geschiedenis komt deze waardedefinitie op een aantal plaatsen voor. Zo wordt de WEV bijvoorbeeld genoemd bij de beoordeling en vaststelling van de successierechten en bij beoordeling en vaststelling van de bijtelling voor het gebruik van motorvoertuigen ouder dan 15 jaar en bij de waardering in het geval van overdracht van een motorvoertuig vanuit de bedrijfsactiva naar privé..

Executiewaarde

De executiewaarde is het bedrag van een voertuig dat deze bij gedwongen verkoop naar verwachting zal opbrengen. De wijze waarop de verkoop plaatsvindt, en door wie, is in dit stadium nog niet van belang. De executiewaarde wordt vastgesteld middels een taxatie.

Deze waarde ligt lager dan de nieuwwaarde of vervangingswaarde van het voertuig. De koper weet immers dat de verkoper snel van het goed af moet en zal daarom een lagere koopprijs eisen. Dit komt voor bij een boedel- of echtscheiding en erfenis die snel moet plaatsvinden.

Fiscale waarde

Fiscale Restwaarde is het bedrag dat volgt uit het rest bpm-percentage * de Consumenten Nieuwprijs (incl. belastingen).

Dagwaarde

Dagwaarde is de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag voor waardevermindering door veroudering, schade of slijtage.

Dagwaarde is de waarde die wordt bepaald in geval van schade aan of verlies van een motorvoertuig waarbij de verzekerde dagwaarde niet tevoren is bepaald. De definitie Dagwaarde wordt in de praktijk toegepast door verzekeraars en experts van motorvoertuigen in het geval van taxatie van schade ontstaan door totaal- of deel verlies of diefstal.

Het bedrag behorend bij de definitie Dagwaarde is gelijk te stellen aan het bedrag behorend bij de definitie Particuliere verkoopwaarde.

Herbouwwaarde

De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is voor herbouw van het verzekerde (gedeeltelijk) tenietgegane motorvoertuig naar eenzelfde staat als direct voor het voorval. Het verzekerde bedrag voor herbouwwaarde is inclusief toegevoegde accessoires, opties en voertuigmodificaties.

De herbouwwaarde wordt uitsluitend vastgesteld voor unieke (veelal vooroorlogse) en zogenaamde “custom-made” motorvoertuigen, waarvan vervanging door een soortgelijk motorvoertuig niet mogelijk is, simpelweg doordat deze er niet zijn.

Nieuwwaarde

Nieuwwaarde is bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van een nieuw motorvoertuig. De nieuwwaarde wordt door de importeur of fabrikant bepaald en uitgedrukt in haar prijscourant.

Veilingwaarde

De veilingwaarde is het bedrag dat het motorvoertuig bij een vrijwillige openbare verkoop /veiling – na de beste voorbereiding en aanbieding met voorschouwing redelijkerwijs zal kunnen opbrengen.

Particuliere verkoopwaarde

De Particuliere verkoopwaarde is het bedrag dat een motorvoertuig redelijkerwijs zal kunnen opbrengen wanneer een handelaar of een garage- of dealerbedrijf het motorvoertuig binnen een redelijke termijn verkoopt zonder dat er sprake is van inruilkortingen, garantieregelingen of coulance. Of wel: “de verkoopwaarde zonder inruil en garantie”.

Het bedrag behorend bij de definitie Particuliere verkoopwaarde is gelijk te stellen aan het bedrag behorend bij de definitie Dagwaarde.

Inkoopwaarde handel

De inkoopwaarde handel is het bedrag dat een motorvoertuig, na deskundige taxatie van Waarde verminderende gebreken, op zal brengen indien het motorvoertuig ter inkoop wordt aangeboden aan een handelaar, garage- of dealerbedrijf.

In sommige publicaties treffen we deze waarde ook aan onder de naam “handelsinkoopwaarde of inkoopwaarde”. Als gevolg van het arrest van de HR d.d. 10 juli 2009 (nr 07/11237) is deze waarde de grondslag voor de rest BPM-berekening bij aangifte op basis van taxatie of koerslijst.

Inruilwaarde

De inruilwaarde is het bedrag dat voor een motorvoertuig redelijkerwijs op de aankoopprijs in mindering wordt gebracht, indien dit motorvoertuig ingeruild wordt bij een garage- of dealerbedrijf bij de aanschaf van een naar type en soort gelijkwaardig voertuig van jongere leeftijd of een hogere prijsklasse, zonder dat daarbij sprake is van verdiscontering van inruilbonussen door of via de leverancier beschikbaar gesteld.

Onderhandse particuliere verkoopwaarde

De onderhandse verkoopwaarde is het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn bij vrijwillige onderhandse verkoop tussen particulieren onderling, zonder tussenkomst van een deskundige met oordeel, zal kunnen opbrengen.

Inruilwaarde

De inruilwaarde is het bedrag dat voor een motorvoertuig redelijkerwijs op de aankoopprijs in mindering wordt gebracht, indien dit motorvoertuig ingeruild wordt bij een garage- of dealerbedrijf bij de aanschaf van een naar type en soort gelijkwaardig voertuig van jongere leeftijd of een hogere prijsklasse, zonder dat daarbij sprake is van verdiscontering van inruilbonussen door of via de leverancier beschikbaar gesteld.

Verkoopwaarde dealer/handel

De verkoopwaarde dealer/handel is het bedrag dat door een handelaar, garage- of dealerbedrijf als vraagprijs voor een motorvoertuig wordt gehanteerd, na herstel of verdiscontering van waarde verminderende gebreken, bij verkoop aan een eindgebruiker. Dit bedrag omvat eveneens een bedrag voor zekerheidsemolumenten zoals garantie, coulance, afleveringsbeurt, verkoopkosten en inruilkorting.

Waardedefinities inclusief BTW en BPM, voor zover deze laatst van toepassing
Bron: Stichting RETM

Henneveld Taxaties
Schildhuisstraat 5
7651 BT Tubbergen
T. 06-54921409
WhatsApp_Logo
Fehac-Logo Goedgekeurd Taxatierapport